Podmínky zpracování osobních údajů společností Personální institut, s.r.o.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o uchazečích o zaměstnání, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Personální institut, s.r.o. jako správce osobních údajů

Personální institut, s.r.o., IČO: 014 61 401, se sídlem Školská 698/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, je správcem Vašich osobních údajů. Skutečnost, že jsme správci osobních údajů, znamená, že dodržujeme zásady zpracovávání osobních údajů a že s Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými právním předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2018 (obecné nařízení o ohraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracovávání Vašich osobních údajů a zajišťujeme, že Vaše osobní údaje jsou řádně zabezpečeny. 

 1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Hledáte-li si nové zaměstnání, odpovídáte na konkrétní inzerát nabídky práce, vytváříte si profil na našich internetových stránkách, poskytujete nám své CV (přímo nebo v rámci našich procesů náboru a hledání vhodných kandidátů) nebo nás jinak kontaktujete s cílem získat informace o zaměstnání (elektronicky, písemně, prostřednictvím našeho náborového formuláře, telefonicky atd.), poskytujete nám osobní údaje, které zpracováváme v průběhu celého procesu obsazování volných pracovních pozic a při poskytování našich služeb (např. formulace a pomoc se sepsáním životopisu). Veškeré naše služby souvisí s hledáním zaměstnání, náborovým procesem, hledáním vhodných kandidátů, osobním rozvojem a přípravou na pracovní pohovor.

Zpracovávání osobních údajů nám pomáhá v naší činnosti zprostředkovatele zaměstnání a pomáhá nám poskytovat rovněž související služby, které zahrnují mj. reakci na Vaši odpověď na pracovní inzerát a korespondenci mezi Vámi a Vašimi potenciálními zaměstnavateli během náborového procesu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze z legitimních důvodů. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání na základě zaslaného požadavku v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy za účelem provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje můžeme následně uchovávat, je-li to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, a to z důvodu našeho oprávněného zájmu.

Udělíte-li nám Váš souhlas, můžeme Vám zasílat další vhodné pracovní nabídky, popř. zpracováváme Vaše osobní údaje za marketingovými a statistickými účely v rozsahu uděleného souhlasu. Jedná-li se o zpracování na základě souhlasu, Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictví e-mailu zaslaného na adresu kontakt@personalnireditelka.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu. 

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat následující osobní údaje či kategorie osobních údajů nezbytné pro posouzení kvalifikace uchazeče pro zaměstnavatele nebo za účelem vyhodnocení požadavků na pracovní pozici při pomoci vyhledání zaměstnání pro uchazeče. U každého uchazeče zpracováváme jen osobní údaje, která nám uchazeč sdělí a jsou nezbytné pro náborové řízení nebo poskytnutí služeb (např. tvorba životopisu). Příkladem se jedná o tyto kategorie osobních údajů:

 • Jméno a příjmení
 • Akademický titul, dosažené vzdělání
 • Adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa
 • Státní příslušnost
 • Datum a místo narození, rodné číslo
 • Telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Očekávaná odměna / plat
 • Řidičské oprávnění
 • Informace uvedené ve Vašem životopise, na Vašem profilu na našich internetových stránkách, přílohy k Vaší odpovědi na inzerát či Vaše žádost o informace
 • Pracovní zkušenosti / informace o předchozím a současném zaměstnání
 • Informace o registraci na Úřadu práce
 • Fotografie (pokud nám ji poskytnete jako přílohu k vašemu životopisu)
 • Odkaz na Váš profil na sociálních sítích a jeho obsah
 • Informace o zahájení zaměstnání, výši platu, ukončení zaměstnání
 • Znalost jazyků, speciální dovednosti/znalosti a profesní kvalifikace
 • Hodnocení osobnostních charakteristik

Pokud to naše internetové stránky zobrazují konkrétní pozice a umožňují k odpovědím na inzeráty přikládat přílohy (např. Vaše CV), zasíláte nám tyto přílohy dobrovolně a osobní údaje obsažené v těchto přílohách budou zpracovány pro účely vyhodnocení Vaší vhodnosti jako kandidáta pro danou pozici.

Profilování

Osobní údaje shromažďujeme, abychom uchazečům usnadnili náborový proces a klientům pak vyhodnocování Vašich dovedností, zkušeností, kvalifikace a vhodnosti pro stávající a budoucí pracovní pozice, o které byste mohli mít zájem. Zejména pak vyhodnocujeme, zda jste pro danou pozici jako vhodnými kandidáty a také, zda Vaše vzdělání, zkušenosti, jazykové znalosti či jiné dovednosti splňují požadavky inzerované pozice, a zda je nabízená odměna v souladu s Vašimi očekáváními. Tento proces vyhodnocení lze kategorizovat jako profilování osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 4 GDPR.

 1. Odkud získáváme Vaše osobní údaje?

Většinu osobních údajů, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás (např. z Vašeho profilu na Linked-In, prostřednictvím komunikace s Vámi, odpovědi na pracovní inzerát či na veletrzích či jiných akcích, tím, že nám dáte svou vizitku atd.). Někdy rovněž obdržíme Vaše osobní údaje od třetích stran, např. od pracovních portálů nebo od Vašich předchozích zaměstnavatelů v případech, že jste nám poskytli jejich kontaktní údaje, a od našich klientů v případě, že došlo k uzavření pracovní smlouvy nebo jiné podobné dohody.

 1. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme jen po dobu, která je nezbytně nutná vzhledem k účelu, za jakým údaje zpracováváme. Nejčastěji tedy po dobu náborového procesu ke konkrétní pracovní pozici a následně, došlo-li alespoň ke zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem, po dobu nezbytně nutnou pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro zařazení do databáze a pro pomoc s vyhledáním pracovního místa, zpracováváme příslušné osobní údaje do odvolání souhlasu.

Pokud shledáme, že Vaše údaje již nejsou nezbytné pro žádný z účelů, za kterými byly zpracovávány, tyto údaje smažeme.  

 1. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem našich aktivit personální agentury, a abychom poskytovali s tím související služby, předáváme Vaše osobní údaje zaměstnavatelům shánějícím zaměstnance na inzerované pozice nebo na základě inzerátů vytvořených společností Personální institut, s.r.o. V takovém případě jsou společnost Personální institut, s.r.o. a potenciální zaměstnavatel nezávislými správci Vašich osobních údajů. Na základě Vašeho souhlasu mohou být Vaše osobní údaje předávány za účelem zprostředkování pracovních příležitostí také dalším společnostem ze skupiny potenciálního zaměstnavatele.

Vaše osobní údaje mohou být dále předávány státním orgánům, úřadům či dalším institucím za splnění příslušných zákonných podmínek. Tam, kde to vyžaduje účel zpracování, mohou být Vaše osobní údaje předány našim externím dodavatelům, kteří nám poskytují podporu během náborového procesu. Tito externí dodavatelé mohou být v pozici zpracovatelů Vašich osobních údajů, v kterémžto případě dochází vždy k uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s těmito dodavateli podle čl. 28 odst. 3 GDPR.

 1. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat informace o svých osobních údajích a rovněž právo na přístup k nim. Dále máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje opravili nebo smazali nebo omezili jejich zpracovávání. Rovněž můžete vznášet námitky vůči zpracovávání svých osobních údajů nebo požadovat přenositelnost těchto údajů. Mějte však prosím na paměti, že ne vždy bude možné Vašim požadavkům vyhovět, zejména tehdy, bude-li zpracování vyžadováno na základě zákona nebo našeho oprávněného zájmu.

Rovněž máte právo adresovat svůj nárok, stížnost či jiný dotaz přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (operátor), e-mail: posta@uoou.cz.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: kontakt@personalnireditelka.cz.